Přehled učiva: září 2022

2.10.2022 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
opakování 1.ročníku (hláska, písmena, slabiky, slova, věty), druhy vět, pořádek slov ve větě, vyprávění příběhu dle obrázkové osnovy 

Učebnice: do str. 15 

Pracovní sešit: do str. 9 

Písanka: do str.  

Matematika:
opakování 1.ročníku (sčítání a odčítání do 20, porovnávání čísel, znázornění na číselné ose, slovní úlohy), desítky, jednotky

Pracovní sešit: do str. 7 

Pracovní sešit: geometrie str. 43, 44 

Prvouka:
prostředí školy, školní rok, kalendářní rok, chováme se bezpečně na ulici, dopravní
prostředky, město, vesnice 

Učebnice: do str. 6 

Pracovní sešit: do str. 6