ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽEBRÁK Sídliště 321, 267 53 Žebrák

ŠKOLNÍ ŘÁD

a) Práva žáků

Žák má právo:

 1. Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu.
 2. Na odpočinek a volný čas.
 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu přede informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevýhodně ovlivňují jeho morálku.
 4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, zástupci ředitele, řediteli školy.
 5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.
 6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy.
 7. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.
 8. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu).
 9. Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy.
 10. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a pře kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.
 11. S veškerými osobními údaji žáků bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) "nařízení GDPR".

b) Chování žáka

 1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
 2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem ,,Dobrý den“ a ,,Nashledanou“.
 3. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávce a v době vyučování je zakázáno opouštět školní budovu bez souhlasu učitele.
 4. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. Součástí výuky jsou domácí úkoly zadávané vyučujícími. O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy, musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstupovat do tělocvičny a odborných učeben smí jen se svým učitelem. Na učitele čekají na určených místech. V odborných učebnách, při pracovním vyučování a v tělocvičně se řídí pokyny učitele a řádem uvedených učeben.
 5. V jídelně se žáci řídí pokyny dozorujících pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného chování a stolování.
 6. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek. Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi a převlečení do sportovního oděvu.
 7. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a větší obnosy peněz.
 8. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli. Žák má povinnost oznámit skutečnost pokud je šikanován nebo se stane svědkem této události.
 9. Nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů, kouření cigaret, elektronických cigaret a užívání nikotinových sáčků je v areálu školy žákům zakázáno. Při důvodném podezření na požití zakázané látky může dojít k otestování žáka příslušníkem PČR nebo MP. V případě porušení těchto zákazů budou následovat kázeňské postihy/ důtka ředitele školy, snížená známka z chování případně oznámení policii ČR/. Stejné postihy platí i při projevech rasismu a šikanování.
 10. Ve škole dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití.
 11. Žák pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě učitelům a občanům.
 12. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.
 13. Jízdní kola a koloběžky si žáci odkládají v areálu školy na vyhrazeném místě a uzamknou.
 14. Žáci mají zakázáno otvírat cizím lidem vchod do školy.
 15. Používání mobilních telefonů žáky je povoleno pouze o přestávce, během vyučování musí být telefon vypnutý a uložený v tašce.. Škola neručí za ztrátu nebo zcizení telefonu, viz zákaz nošení předmětů nesouvisející s výukou.
 16. V areálu školy je zakázáno nošení kapucí.
 17. Při vyučování a z důvodů bezpečnosti při pohybu po chodbách a schodištích je zakázáno používaní mobilních telefonů včetně sluchátek.
 18. V areálu školy nesmí žáci bez souhlasu učitele pořizovat zvukové ani obrazové záznamy.

c) Docházka do školy

 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.
 2. Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Toto je nutno učinit do tří dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze i telefonicky. Známou nepřítomnost je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva dny třídní učitel, na více dní ředitel školy.
 3. Žák má povinnost přinést písemnou omluvenku nejpozději do 5 kalendářních dnů od příchodu do školy. Pokud tato podmínka nebude splněna, bude tato nepřítomnost považována za neomluvené hodiny.
 4. V odůvodněných případech má škola právo požadovat na omluvu nepřítomného žáka lékařské potvrzení.
 5. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.
 6. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.
 7. Případné změny ve vyučování oznámí škola rodičům prostřednictvím žákovské knížky, popř. na internetových stránkách školy www.skolazebrak.cz.

d) Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
 2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozovat věci , které tvoří zázemí třídy, školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
 3. Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada, případně oprava.

e) Vnitřní režim školy

 1. Škola je otevřena pro vstup žáků od 7.35 do 7.55 hodin.
 2. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě.
 3. V době přerušení vyučování o polední přestávce - /4.,5. nebo 6.vyučovací hodina – pro každou třídu může být stanovena různě,stejně tak i v každém školním roce/, je přerušena výchovně vzdělávací činnost. Žáci od 4. ročníku opouštějí s písemným souhlasem rodičů budovu školy a v této době škola nenese odpovědnost za žáky ani za případné škody. Žáci mají možnost taktéž trávit celou polední přestávku v budově školy na předem určeném místě pod dozorem zaměstnance školy. Po příchodu na polední přestávku trávenou ve škole nebudou již žáci budovu školy opouštět.
 4. Žáci se ve škole přezouvají.

f) Školní družina

 1. Školní družina začíná provoz v 6.30 a končí v 16.30 hodin. Řídí se samostatným vnitřním řádem družiny.
 2. Přihlášky dětí do ŠD zajišťují vychovatelky, poplatek vybírá hospodářka školy a vydává potvrzení.
 3. Žáci jsou ze školní družiny propouštěni po příchodu rodičů nebo na základě písemného sdělení rodičů o odchodu žáka. Bez písemného sdělení rodičů žáka může vychovatelka dítě uvolnit jen v čase, který je uveden na přihlášce do školní družiny.
 4. Třídní učitelky předávají žáky do ŠD osobně.

g) Rodiče žáků

 1. Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů o přestávce nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.
 2. Rodiče žáků mají možnost získat informace od výchovného poradce.
 3. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo vedení školy.
 4. Dítě je možné uvolnit z vyučování nebo družiny pouze osobním vyzvednutím nebo písemnou omluvenkou, kde bude přesně uveden čas odchodu dítěte ze školy a souhlas s tím, že dítě může opustit budovu školy samostatně. V mimořádných případech je možné uvolnit dítě po telefonické domluvě.
 5. V případě výskytu vší u žáka jsou rodiče povinni na vyzvání pedagogického pracovníka žáka vyzvednout ze školy a přijmout opatření k zjednání nápravy.
 6. V případě náhlé nevolnosti žáka jsou rodiče povinni neprodleně zajistit vyzvednutí žáka ze školy (osobně nebo pověřenou osobou).

h) Hodnocení a klasifikace žáků

 1. Hodnocení a klasifikace je součástí školního řádu.

ch) Zaměstnanci

 1. Pro pedagogické i provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané zákoníkem práce, pracovním organizačním a vnitřním řádem školy. Dále předpisy a zákony platnými pro oblast školství.

V Žebráku 29. 8. 2018

Mgr. Ladislav Šnajdr

ředitel školy

Dodatek ke školnímu řádu – distanční výuka

Dodatek ke školnímu řádu - distanční vzdělávání.doc

Hodnocení a klasifikace žáků

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech a na čtvrtletních klasifikačních poradách. Celková klasifikace žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí.

Prospěch žáka se určuje podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků.

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

 1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:

  1. výborný
  2. chvalitebný
  3. dobrý
  4. dostatečný
  5. nedostatečný
 2. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušného vyučovacímu předmětu. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období, ale přihlíží se k průběžným výsledkům práce žáka.

 3. Zákonný zástupce žáka je informován průběžně o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem, zejména:

 • prostřednictvím žákovské knížky
 • třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách s rodiči a na dalších případných konzultacích s rodiči
 • třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu, jestliže o to zástupci žáka požádají
 • třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to bezprostředně a prokazatelným způsobem

Slovní hodnocení

Na základě žádosti zákonných zástupců mohou být žáci podle § 51 561/2004 Sb. hodnoceni slovně. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Hodnocení je vždy individuální (zároveň odpovídá klasifikačnímu stupni) a vychází z těchto obecných kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá učivo předepsané osnovami bezpečně, v myšlení je pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, vyjadřuje se výstižně, poměrně přesně, spolehlivě, uvědoměle užívá vědomosti a dovednosti, pracuje samostatně, přesně a s jistotou, je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem.

Stupeň 2 (chvalitební)

Žák učivo předepsané osnovami ovládá, uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se celkem výstižně, dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se menších chyb, učí se svědomitě.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák učivo předepsané osnovami v podstatě ovládá, má menší samostatnost v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští, k učení a práci nepotřebuje větších podnětů.

Stupeń 4 (dostatečný)

Žák ovládá učivo se značnými mezerami, má nesamostatné myšlení, vyjadřuje se s potížemi, dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává, má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neovládá učivo předepsané osnovami, odpovídá nesprávně i na návodné otázky, vyjadřuje se nesprávně i k návodným otázkám, praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele, pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Výchovně vzdělávací výsledky žáků se klasifikují podle této stupnice:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a ´úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledku činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevu a zákonitosti podle podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledku jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V Uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevu je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi

Podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevu a zákonitosti nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledku jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Hodnocení chování žáků

Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:

1 – velmi dobré

2 – uspokojivé

3 – neuspokojivé

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje ustanovení školního řádu, zásady a pravidla práva a morálky.Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu, se zásadami práva a morálky. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu, dopouští se závažnějších přestupků proti zásadám školního řádu, pravidlům práva a morálky.

Stupeň hodnocení chování není výchovným opatřením. Současně s klasifikací nižším stupněm z chování může být uděleno výchovné opatření. Toto výchovné opatření může také předcházet vlastní klasifikaci již v průběhu školního roku.

Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

Pochvaly

 1. Pochvalu třídního učitele může žáku udělit učitel buď na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků (např. za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci).
 2. Pochvalu ředitele školy může žáku udělit ředitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků, či jiné fyzické osoby, a to po projednání v pedagogické radě (např. za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci).

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit

 • napomenutí třídního učitele
 • důtku ředitele školy
 • důtku třídního učitele

Třídní učitel neprodleně oznámí prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a důvody pro jejich udělení. Veškerá výchovná opatření jsou zapsána v katalogovém listu a uvedena v zápisu z pedagogické rady školy.

Stupně závažnosti porušení kázně a školního řádu jsou odstupňovány takto:

 1. méně závažné porušení kázně a školního řádu
 2. závažné porušení kázně a školního řádu
 3. hrubé porušení kázně a školního řádu

Méně závažné porušení školního řádu

Méně závažná porušení školního řádu jsou drobnější vědomá provinění proti školnímu řádu. Za méně závažná porušení školního řádu se považují zejména:

 • neuctivé chování k pracovníkům školy
 • nepřezouvání se
 • nepřipravenost na výuku (nenošení pomůcek a úloh)
 • pozdní příchody do výuky
 • rušení výuky např. používáním mobilního telefonu
 • nerespektování pokynů pedagoga při výuce i mimo ni
 • neomluvená absence v rozsahu do 1 vyučovacího dne
 • nedbalostní chování k zařízení školy, znečišťování školy a okolí

Za méně závažná porušení kázně může být uděleno napomenutí, důtka třídního učitele nebo důtka ředitele školy (resp. 2. stupeň z chování), a to dle stupně závažnosti.

Závažné porušení školního řádu

Závažná porušení školního řádu narušují výuku, výchovu a chod školy.

Za závažná porušení školního řádu se považují:

 • opakované méně závažné porušování kázně přes opakovaná písemně doložená upozornění (zápisem dobo dopisem)
 • hrubé a agresivní chování k zaměstnancům školy
 • úmyslné narušování výuky
 • úmyslné poškozování inventáře školy včetně pomůcek a svěřeného materiálu
 • nerespektování příkazu pedagoga
 • dlouhodobá neomluvená absence (delší než 10 hodin, nebo přes 2 vyučovací dny)
 • kouření, požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek ve škole a na školních akcích
 • úmyslné pozměnění programového vybavení školních počítačů a školní počítačové sítě
 • úmyslné nepravdivé obviňování, drobné krádeže, hrubé chování a šikanování spolužáků

Za závažná porušení školního řádu může být udělena důtka ředitele školy nebo 2.-3. stupeň z chování, a to dle stupně závažnosti.

Hrubé porušení školního řádu

Hrubé porušení kázně narušuje sociální klima školy a třídního kolektivu.

Za hrubé porušení kázně se považuje:

 • fyzické napadení spolužáka nebo zaměstnance školy
 • úmyslné způsobní újmy na zdraví jiné osobě
 • krádež nebo úmyslné poškození inventáře, pomůcek a materiálu školy ve větším rozsahu
 • manipulace s drogami, zbraněmi ve škole a na školních akcích

Za hrubé porušení školního řádu může být udělen 3. stupeň z chování.

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

 1. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně, písemně nebo prakticky alespoň dvakrát za každé klasifikační období. Ve vyučovacích předmětech s dotací tří a více hodin týdně minimálně čtyřikrát, z toho alespoň jednou ústně. Přihlíží se též k samostatným pracím žáka, jsou-li součástí vyučovacího předmětu.
 2. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených jevů, výkonů, výtvorů, znalostí. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek okamžitě. Výsledky hodnocení z písemných zkoušek a prací praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. V tomto termínu učitel žákovi opravenou práci ukáže.
 3. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
 4. Termín písemné zkoušky, která trvá déle než 25 minut a termín kontrolní písemné práce oznámí učitel předem žákům. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
 5. V případě, že má žák povolen individuální studijní plán, obsahuje tento plán také podmínky získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci.

Celkové hodnocení žáka

 1. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky jeho klasifikace v povinných předmětech a klasifikaci jeho chování. Nezahrnuje klasifikaci v nepovinných vyučovacích předmětech.
 2. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí se vyjadřuje takto:
  1. prospěl(a) s vyznamenáním
  2. prospěl(a)
  3. neprospěl(a)
 3. Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší, než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré
 4. Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný
 5. Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.

Hodnocení zájmových útvarů

Výsledky práce v zájmových útvarech se hodnotí stupni:

 1. pracoval(a) úspěšně
 2. pracoval(a)

 

Pravidla komisionální zkoušky

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

 • koná-li opravnou zkoušku
 • požádá-li zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení.

Ředitel školy může nařídit komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu.

 1. Má-li zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů po vydání vysvědčení, požádat písemně ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, odbor školství kraje. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 2. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise odbor školství kraje. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Rozhodnutí o klasifikaci je konečné.
 3. V příslušném pololetí může být z daného předmětu komisionálně přezkoušen žák pouze jednou.
 4. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni pouze jednu.

Opravné zkoušky

 1. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 2. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.

Zkoušky v náhradním termínu

 1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku

 1. Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí (nebo po vykonání komisionální zkoušky) prospěl ze všech povinných předmětů. Výjimkou jsou předměty výchovného zaměření.
 2. Žák opakuje ročník, pokud neprospěl z některého povinného předmětu.

Vedení dokumentace o hodnocení a klasifikaci žáků

 1. Třídní učitel zaznamenává v katalogovém listu žáka vyučovací předmět, z něhož byla povolena opravná zkouška nebo zkouška v náhradním termínu, její datum a její hodnocení.
 2. Vysvědčení se vydá až po vykonání této zkoušky, a to s datem jejího konání. Na konci klasifikačního období se v případě konání opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu žákům vydá jen výpis z třídního výkazu. Jestliže se žák bez řádné omluvy ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nebo zkoušce v náhradním termínu nedostaví, zaznamená se, že se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, čímž jeho prospěch ve vyučovacím předmětu je hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a celkové hodnocení žáka stupněm neprospěl(a).

V Žebráku, 15. 11. 2016 Mgr. Ladislav Šnajdr

ředitel ZŠ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Všeobecné ustanovení

Činnost družiny

 • Družina poskytuje zájmové vzdělávání pro žáky školy.
 • Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování, případně podle potřeby po dohodě se zřizovatelem i v době školních prázdnin.
 • Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky, přihlášené k pravidelné denní docházce.
 • Činnost družiny se uskutečňuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností.
 • Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Organizace a provoz družiny

Přihlašování a odhlašování žáka

 • Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedenou docházkou a zaplacením stanoveného poplatku.
 • Pro odevzdání zápisních lístků je konečný termín 20. říjen a pro platbu za 1. pololetí 31. říjen. Za 2. pololetí je termín do konce února. Za řádně přihlášeného žáka se považuje ten, který je přihlášen do družiny minimálně na tři dny v týdnu. Tito žáci mají při přihlašování docházky přednost.
 • O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplnění náležitostí v písemné přihlášce a kriterií pro přijetí. (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).
 • Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.
 • Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet žáků stanovený pro oddělení – i v tomto případě je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. I u žáků, kteří nedocházejí pravidelně, bude stanoven poplatek.
 • Odhlášení žáka z docházky ŠD oznámí rodiče písemnou formou vedení školy nebo příslušné vychovatelce.
 • O vyloučení z docházky do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě návrhu vychovatelek ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy písemně rodičům.

Provoz školní družiny

 • Provozní doba školní družiny: pondělí – pátek
 • Ranní část 6.15 – 7.35 hod.
 • Začátek odpolední části provozní doby družiny se řídí rozvrhem v daném školním roce.
 • Konec provozu družiny je po celý týden v 16.30 hod.
 • V době vedlejších prázdnin nebo ředitelských dnů je činnost družiny zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 5.
 • Výchovně vzdělávací práce a další činnosti probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.
 • Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.
 • Místnosti ŠD jsou učebny v I. pavilonu, dále je možnost využívat pracovnu výpočetní techniky, keramickou dílnu, školní hřiště a dle rozvrhu i tělocvičnu.
 • Počet oddělení se řídí počtem zapsaných žáků v příslušném školním roce.
 • Do školní družiny lze zapsat maximálně 30 žáků pravidelně docházející do družiny, nejvyšší počet žáků na jednoho pracovníka je 25 žáků současně přítomných.
 • Žák vstupuje do činnosti družiny v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast povinná.
 • Nepřítomnost žáka ve ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup podle školního řádu). Pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná, v naléhavých případech telefonická.
 • Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádějí rodiče sami.
 • Uvolnění z denní činnosti ŠD je možné jen na základě písemné žádosti, ve výjimečných případech možnost telefonické žádosti, (nutnost ověření zpětným zavoláním ze služebního mobilního telefonu).
 • Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby, vychovatelka služebním telefonem kontaktuje některého ze zákonných zástupců žáka. Dle telefonické domluvy vyčká se žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástpuců či uvedených kontaktních osob k zastižení, informuje o této situaci vedení školy.
  Problém může řešit i odvodem žáka k sobě domů a pokoušet se nadále o kontakt se zákonnými zástupci žáka. Další postup bude upřesněn po dohodě s vedením školy.

Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

 • Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.
 • Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.
 • Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.
 • K hrám, hračkám, knihám a zařízení se žáci chovají ohleduplně a šetrně.
 • Do klasifikace chování se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD.
 • Ve ŠD platí i ustanovení školního řádu.
 • Pokud žák soustavně narušuje činnost ŠD, opakovaně narušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele z docházky ŠD vyloučen.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
 • Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – sama ošetří, zavolá rodiče, eventuelně lékařskou pomoc. Žák je povinen hlásit okamžitě vychovatelce každé zranění při činnosti.
 • Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor ŠD.
 • Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se řídí ve svém chování, povinnostech, právech ustanovením školního řádu.

Nepřítomnost zaměstnance

 • Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí
  30. Vychovatelka tohoto oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy.
 • Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující jeden den je řešena zástupem.

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny

 • Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, stejně tak i platí tato povinnost pro žáky, kteří chodí občas.
 • Přehled výchovně vzdělávací práce.
 • Docházkový sešit.

PRAVIDLA POČÍTAČOVÉ UČEBNY

Pár základních pravidel pro práci se školním počítačem:

 • Žáci mohou vstupovat do učebny pouze se svolením učitele a v přezůvkách.
 • V učebně se žáci chovají v souladu se školním řádem, dodržují pravidla slušného chování.
 • Do počítačové učebny nepatří jídlo, pití, kosmetika.
 • Po skončení práce, žáci po sobě uklidí. Uvedou pracoviště do původního stavu: ukončí aplikace, klávesnici i myš srovnají, zasunou židličku.
 • Své soubory si žáci ukládají do dokumentů (pozor, přístup sem mají všichni žáci, mohou mazat!) nebo lépe do internetové pošty či internetové úschovny.
 • Při používání internetu zachovávají žáci pravidla určená vyučujícím a školním řádem. Pokud žáci užívají internet jako zdroj informací, musí uvádět prameny (domovská stránka, autor citací, …). Informace na internetu podléhají autorskému zákonu.
 • V učebně je zakázáno hraní her (mimo her spuštěných ze zástupců ve výukových programech), navštěvování nevhodných internetových stránek a jakékoli stahování a instalování (čehokoliv!)! Zakázáno je i chatování (povídání si přes internet).
 • Na počítačích není dovoleno měnit vzhled plochy, ukazatelů myši a rozmístění ikon na ploše (důležité pro snadnou orientaci učitelů i žáků).
 • Žáci nesmí měnit nastavení programů, ani programy instalovat nebo mazat!
 • Žáci nemažou práce ostatních žáků!