ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽEBRÁK Sídliště 321, 267 53 Žebrák

ŠKOLNÍ ŘÁD

a) Práva žáků

Žák má právo:

  1. Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu.
  2. Na odpočinek a volný čas.
  3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu přede informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevýhodně ovlivňují jeho morálku.
  4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, zástupci ředitele, řediteli školy.
  5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.
  6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy.
  7. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.
  8. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu).
  9. Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy.
  10. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a pře kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.
  11. S veškerými osobními údaji žáků bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) "nařízení GDPR".

b) Chování žáka

  1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
  2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem "Dobrý den" a "Nashledanou".
  3. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávce a v době vyučování je zakázáno opouštět školní budovu bez souhlasu učitele.
  4. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. Součástí výuky jsou domácí úkoly zadávané vyučujícími. O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy, musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstupovat do tělocvičny a odborných učeben smí jen se svým učitelem. Na učitele čekají na určených místech. V odborných učebnách, při pracovním vyučování a v tělocvičně se řídí pokyny učitele a řádem uvedených učeben.
  5. V jídelně se žáci řídí pokyny dozorujících pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného chování a stolování.
  6. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek. Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi a převlečení do sportovního oděvu.
  7. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a větší obnosy peněz.
  8. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli. Žák má povinnost oznámit skutečnost pokud je šikanován nebo se stane svědkem této události.
  9. Nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů, kouření cigaret, elektronických cigaret a užívání nikotinových sáčků je v areálu školy žákům zakázáno. Při důvodném podezření na požití zakázané látky může dojít k otestování žáka příslušníkem PČR nebo MP. V případě porušení těchto zákazů budou následovat kázeňské postihy /důtka ředitele školy, snížená známka z chování případně oznámení policii ČR/. Stejné postihy platí i při projevech rasismu a šikanování.
  10. Ve škole dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití.
  11. Žák pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě učitelům a občanům.
  12. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.
  13. Jízdní kola a koloběžky si žáci odkládají v areálu školy na vyhrazeném místě a uzamknou.
  14. Žáci mají zakázáno otvírat cizím lidem vchod do školy.
  15. Používání mobilních telefonů žáky je povoleno pouze o přestávce, během vyučování musí být telefon vypnutý a uložený v tašce. Škola neručí za ztrátu nebo zcizení telefonu, viz zákaz nošení předmětů nesouvisející s výukou.
  16. V areálu školy je zakázáno nošení kapucí.
  17. Při vyučování a z důvodů bezpečnosti při pohybu po chodbách a schodištích je zakázáno používaní mobilních telefonů včetně sluchátek.
  18. V areálu školy nesmí žáci bez souhlasu učitele pořizovat zvukové ani obrazové záznamy.

c) Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na žáky od mladšího školního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto žáci nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamováni s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
  2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci základní školy monitoring vztahů mezi žáky v třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi žáky již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.
  3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi žáky navzájem, mezi žáky a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci.

d) Docházka do školy

  1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.
  2. Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Toto je nutno učinit do tří dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze i telefonicky. Známou nepřítomnost je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva dny třídní učitel, na více dní ředitel školy.
  3. Žák má povinnost přinést písemnou omluvenku nejpozději do 5 kalendářních dnů od příchodu do školy. Pokud tato podmínka nebude splněna, bude tato nepřítomnost považována za neomluvené hodiny.
  4. V odůvodněných případech má škola právo požadovat na omluvu nepřítomného žáka lékařské potvrzení.
  5. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.
  6. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.
  7. Případné změny ve vyučování oznámí škola rodičům prostřednictvím žákovské knížky, popř. na internetových stránkách školy www.skolazebrak.cz.

e) Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

  1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
  2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozovat věci, které tvoří zázemí třídy, školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
  3. Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada, případně oprava.

f) Vnitřní režim školy

  1. Škola je otevřena pro vstup žáků od 735 do 755 hodin.
  2. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě.
  3. V době přerušení vyučování o polední přestávce – /4., 5. nebo 6. vyučovací hodina – pro každou třídu může být stanovena různě, stejně tak i v každém školním roce/, je přerušena výchovně vzdělávací činnost. Žáci od 4. ročníku opouštějí s písemným souhlasem rodičů budovu školy a v této době škola nenese odpovědnost za žáky ani za případné škody. Žáci mají možnost taktéž trávit celou polední přestávku v budově školy na předem určeném místě pod dozorem zaměstnance školy. Po příchodu na polední přestávku trávenou ve škole nebudou již žáci budovu školy opouštět.
  4. Žáci se ve škole přezouvají.

g) Rodiče žáků

  1. Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů o přestávce nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.
  2. Rodiče žáků mají možnost získat informace od výchovného poradce.
  3. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo vedení školy.
  4. Dítě je možné uvolnit z vyučování nebo družiny pouze osobním vyzvednutím nebo písemnou omluvenkou, kde bude přesně uveden čas odchodu dítěte ze školy a souhlas s tím, že dítě může opustit budovu školy samostatně. V mimořádných případech je možné uvolnit dítě po telefonické domluvě.
  5. V případě výskytu infekčního onemocnění u žáka jsou rodiče povinni na vyzvání pedagogického pracovníka žáka vyzvednout ze školy a přijmout opatření k zjednání nápravy.
  6. V případě náhlé nevolnosti žáka jsou rodiče povinni neprodleně zajistit vyzvednutí žáka ze školy (osobně nebo pověřenou osobou).
  7. Rodiče žáků a ostatní návštěvníci vstupují do budovy školy pouze v nutných případech, a to se souhlasem zaměstance školy.

h) Hodnocení a klasifikace žáků

  1. Hodnocení a klasifikace je součástí školního řádu.

ch) Zaměstnanci

  1. Pro pedagogické i provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané zákoníkem práce, pracovním organizačním a vnitřním řádem školy. Dále předpisy a zákony platnými pro oblast školství.

V Žebráku 18. 4. 2023

Mgr. Alena Malásková
ředitelka školy

Schváleno školskou radou 18. 4. 2023

 

Dodatek ke školnímu řádu – distanční výuka

Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV pro ZŠ Žebrák

Škola: Základní škola Žebrák, Sídliště 321, 267 53 Žebrák

Ředitel školy: Mgr. Ladislav Šnajdr

Platnost dokumentu: od 8. 10. 2020

Dodatek ke školnímu řádu byl projednán školskou radou dne 8. 10. 2020 a pedagogickou radou dne 27. 8. 2020.

V Žebráku, dne 8. 10. 2020

Mgr. Ladislav Šnajdr
ředitel školy

Dodatek ke školnímu řádu je vydán ředitelem školy na základě novely školského zákona č. 349/2020Sb. s účinností ze dne 25. 8. 2020, jenž stanovuje pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách.

Dodatek zpracovává odlišnosti a specifika vzdělávání distančním způsobem a upravuje související kapitoly školního řádu vztahující se k těmto oblastem:

  1. Způsobu komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci
  2. Způsobu stanovení pravidel a organizace vzdělávání distančním způsobem
  3. Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání
  4. Hodnocení výsledku vzdělávání

Škola využívá komplexní elektronický informační a komunikační systém Microsoft Teams/Office 365 k účelům zajištění jednotné celoškolní komunikační platformy v případě realizace distančního vzdělávání.

Škola vzdělává distančním způsobem z důvodu:

  1. Krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, např. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
  2. Nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny /více než 50 %/ žáků z nejméně jedné třídy, oddělení.
  3. Mimořádného rozhodnutí ředitele školy souvisejícího s ohrožením bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole a na pracovišti nebo není-li ředitel po určitou dobu schopen organizačně a personálně zajistit nezbytný dohled nad žáky.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem a nemá povinnost jej naplnit beze zbytku.

Distanční výuka je realizována těmito způsoby a jejich vyváženou kombinací:

  1. Online výuka synchronní – žáci jsou společně ve stejný čas virtuálně propojeni příslušným online nástroji, učitel vede daný výukový blok v reálném čase /např. videokonference v předem stanoveném rozvrhu nebo online třídnické hodiny/.
  2. Online výuka asynchronní – žáci pracují samostatně s využitím online a softwarových nástrojů v jimi zvoleném časovém rozmezí a tempu /omezeném termínovým zadáním vyučujícího/ na plnění vzdělávacích úkolů předem zadaných příslušným vyučujícím /např. vypracování úkolů zadaných v aplikaci Teams/.
  3. Offline výuka – žáci pracují samostatně v jimi zvoleném časovém rozmezí /omezeném termínovým zadáním vyučujícího/ na plnění vzdělávacích úkolů předem zadaných příslušným vyučujícím bez nutnosti využití online a softwarových nástrojů /např. samostudium, plnění úkolů z pracovních listů, praktické úkoly apod./.

Učitel monitoruje zapojení žáků a poskytuje individuální konzultace a studijní podporu všem žákům zejména těmito způsoby: komunikace v aplikaci Teams, sjednané videokonference nebo telefonní rozhovory, případně osobní konzultace za dodržení platných pravidel a opatření.

Učivo je jednotně zadáváno na stránky školy do záložky příslušné třídy, s rozvrhem online synchronní výuky jsou žáci seznámeni s dostatečným předstihem tamtéž i v aplikaci Teams. Distanční výuka bude probíhat ve všech předmětech s výjimkou hudební výchovy, výtvarné výchovy, pracovních činností, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. V těchto předmětech mohou být využívány naplánované videochaty.

Při synchronní online výuce se žáci aktivně zapojují, respektují pokyny učitele a ostatní pravidla slušného chování a školního řádu. Na vyzvání si zapnou nebo vypnou mikrofon či kameru, pokud jim to technický stav hardwaru dovolí.

Pokud žák nemá odpovídající hardwarové a softwarové možnosti pro realizaci online výuky, informuje on sám nebo jeho zákonný zástupce třídního učitele a dohodnou se na řešení situace. Zákonní zástupci žáků mohou požádat ředitele školy o zapůjčení počítače nebo zprostředkování technické pomoci pro možnost účastnit se online výuky. Zapůjčení techniky dojde po podepsání Smlouvy o výpůjčce.

Při synchronní online výuce je nepřipojení se k online přenosu považováno za absenci, pokud žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Při asynchronní nebo offline výuce je za absenci vnímáno neodevzdávání úkolů či výstupů práce žáka ve stanoveném termínu a neprokazování snahy žáka o plnění pokynů vyučujícího.

V případě synchronní online výuky omlouvá zákonný zástupce žáka dle platného školního řádu. V případě nepředvídané absence při distančním vzdělávání omluví zákonný zástupce žáka do 3 kalendářních dnů od počátku absence třídnímu učiteli.

V případě, že žák nemá nebo ztratil možnost účastnit se online výuky, informuje zákonný zástupce bez zbytečného odkladu třídního učitele a dojednají způsob dalšího zapojení žáka.

V rámci distančního vzdělávání hodnotí práci žáků vyučující prostřednictvím Microsoft Teams formativním /slovním/ nebo sumativním /známkou/ hodnocením. Pro průběžnou klasifikaci žáků v rámci distančního vzdělávání platí všechny ostatní zásady a pravidla uvedená v tomto školním řádu a udělené známky se započítávají do souhrnného prospěchu žáka.

Zákonní zástupci žáků jsou o prospěchu informováni sjednaným telefonickým rozhovorem, e-mailovou komunikací nebo prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

 

Hodnocení a klasifikace žáků

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech a na čtvrtletních klasifikačních poradách. Celková klasifikace žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí.

Prospěch žáka se určuje podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků.

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

  1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:
               1 – výborný
               2 – chvalitebný
               3 – dobrý
               4 – dostatečný
               5 – nedostatečný
  2. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušného vyučovacímu předmětu. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období, ale přihlíží se k průběžným výsledkům práce žáka.
  3. Zákonný zástupce žáka je informován průběžně o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem, zejména:
    1. prostřednictvím žákovské knížky
    2. třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách s rodiči a na dalších případných konzultacích s rodiči
    3. třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu, jestliže o to zástupci žáka požádají
    4. třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to bezprostředně a prokazatelným způsobem

Slovní hodnocení

Na základě žádosti zákonných zástupců mohou být žáci podle § 51 561/2004 Sb. hodnoceni slovně. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Hodnocení je vždy individuální (zároveň odpovídá klasifikačnímu stupni) a vychází z těchto obecných kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá učivo předepsané osnovami bezpečně, v myšlení je pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, vyjadřuje se výstižně, poměrně přesně, spolehlivě, uvědoměle užívá vědomosti a dovednosti, pracuje samostatně, přesně a s jistotou, je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák učivo předepsané osnovami ovládá, uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se celkem výstižně, dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se menších chyb, učí se svědomitě.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák učivo předepsané osnovami v podstatě ovládá, má menší samostatnost v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští, k učení a práci nepotřebuje větších podnětů.

Stupeń 4 (dostatečný)

Žák ovládá učivo se značnými mezerami, má nesamostatné myšlení, vyjadřuje se s potížemi, dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává, má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neovládá učivo předepsané osnovami, odpovídá nesprávně i na návodné otázky, vyjadřuje se nesprávně i k návodným otázkám, praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele, pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Výchovně vzdělávací výsledky žáků se klasifikují podle této stupnice:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a ´úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledku činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevu a zákonitosti podle podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledku jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V Uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevu je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevu a zákonitosti nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledku jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Hodnocení chování žáků

Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje ustanovení školního řádu, zásady a pravidla práva a morálky.Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu, se zásadami práva a morálky. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu, dopouští se závažnějších přestupků proti zásadám školního řádu, pravidlům práva a morálky.

Stupeň hodnocení chování není výchovným opatřením. Současně s klasifikací nižším stupněm z chování může být uděleno výchovné opatření. Toto výchovné opatření může také předcházet vlastní klasifikaci již v průběhu školního roku.

Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

Pochvaly

  1. Pochvalu třídního učitele může žáku udělit učitel buď na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků (např. za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci).
  2. Pochvalu ředitele školy může žáku udělit ředitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků, či jiné fyzické osoby, a to po projednání v pedagogické radě (např. za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci).

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

  1. napomenutí třídního učitele
  2. důtku třídního učitele
  3. důtku ředitele školy

Třídní učitel neprodleně oznámí prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a důvody pro jejich udělení. Veškerá výchovná opatření jsou zapsána v katalogovém listu a uvedena v zápisu z pedagogické rady školy.

Stupně závažnosti porušení kázně a školního řádu jsou odstupňovány takto:

  1. méně závažné porušení kázně a školního řádu
  2. závažné porušení kázně a školního řádu
  3. hrubé porušení kázně a školního řádu

Méně závažné porušení školního řádu

Méně závažná porušení školního řádu jsou drobnější vědomá provinění proti školnímu řádu. Za méně závažná porušení školního řádu se považují zejména:

  1. neuctivé chování k pracovníkům školy
  2. nepřezouvání se
  3. nepřipravenost na výuku (nenošení pomůcek a úloh)
  4. pozdní příchody do výuky
  5. rušení výuky např. používáním mobilního telefonu
  6. nerespektování pokynů pedagoga při výuce i mimo ni
  7. neomluvená absence v rozsahu do 1 vyučovacího dne
  8. nedbalostní chování k zařízení školy, znečišťování školy a okolí

Za méně závažná porušení kázně může být uděleno napomenutí, důtka třídního učitele nebo důtka ředitele školy (resp. 2. stupeň z chování), a to dle stupně závažnosti.

Závažné porušení školního řádu

Závažná porušení školního řádu narušují výuku, výchovu a chod školy.

Za závažná porušení školního řádu se považují:

  1. opakované méně závažné porušování kázně přes opakovaná písemně doložená upozornění (zápisem dobo dopisem)
  2. hrubé a agresivní chování k zaměstnancům školy
  3. úmyslné narušování výuky
  4. úmyslné poškozování inventáře školy včetně pomůcek a svěřeného materiálu
  5. nerespektování příkazu pedagoga
  6. dlouhodobá neomluvená absence (delší než 10 hodin, nebo přes 2 vyučovací dny)
  7. kouření, požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek ve škole a na školních akcích
  8. úmyslné pozměnění programového vybavení školních počítačů a školní počítačové sítě
  9. úmyslné nepravdivé obviňování, drobné krádeže, hrubé chování a šikanování spolužáků

Za závažná porušení školního řádu může být udělena důtka ředitele školy nebo 2.-3. stupeň z chování, a to dle stupně závažnosti.

Hrubé porušení školního řádu

Hrubé porušení kázně narušuje sociální klima školy a třídního kolektivu.

Za hrubé porušení kázně se považuje:

  1. fyzické napadení spolužáka nebo zaměstnance školy
  2. úmyslné způsobní újmy na zdraví jiné osobě
  3. krádež nebo úmyslné poškození inventáře, pomůcek a materiálu školy ve větším rozsahu
  4. manipulace s drogami, zbraněmi ve škole a na školních akcích

Za hrubé porušení školního řádu může být udělen 3. stupeň z chování.

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

  1. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně, písemně nebo prakticky alespoň dvakrát za každé klasifikační období. Ve vyučovacích předmětech s dotací tří a více hodin týdně minimálně čtyřikrát, z toho alespoň jednou ústně. Přihlíží se též k samostatným pracím žáka, jsou-li součástí vyučovacího předmětu.
  2. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených jevů, výkonů, výtvorů, znalostí. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek okamžitě. Výsledky hodnocení z písemných zkoušek a prací praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. V tomto termínu učitel žákovi opravenou práci ukáže.
  3. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
  4. Termín písemné zkoušky, která trvá déle než 25 minut a termín kontrolní písemné práce oznámí učitel předem žákům. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
  5. V případě, že má žák povolen individuální studijní plán, obsahuje tento plán také podmínky získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci.

Celkové hodnocení žáka

  1. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky jeho klasifikace v povinných předmětech a klasifikaci jeho chování. Nezahrnuje klasifikaci v nepovinných vyučovacích předmětech.
  2. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí se vyjadřuje takto:
    1. prospěl(a) s vyznamenáním
    2. prospěl(a)
    3. neprospěl(a)
    4. nehodnocen(a)
  3. Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší, než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.
  4. Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.
  5. Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

  1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
  2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
  3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
  4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: - co se mu daří, - co mu ještě nejde, - jak bude pokračovat dál.
  5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
  6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

Pravidla komisionální zkoušky

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

  1. koná-li opravnou zkoušku
  2. požádá-li zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení.

Ředitel školy může nařídit komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu.

  1. Má-li zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů po vydání vysvědčení, požádat písemně ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, odbor školství kraje. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem nezletilého žáka.
  2. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise odbor školství kraje. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Rozhodnutí o klasifikaci je konečné.
  3. V příslušném pololetí může být z daného předmětu komisionálně přezkoušen žák pouze jednou.
  4. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni pouze jednu.

Opravné zkoušky

  1. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
  2. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.

Zkoušky v náhradním termínu

  1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
  2. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku

  1. Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí (nebo po vykonání komisionální zkoušky) prospěl ze všech povinných předmětů. Výjimkou jsou předměty výchovného zaměření.
  2. Žák opakuje ročník, pokud neprospěl z některého povinného předmětu.

Vedení dokumentace o hodnocení a klasifikaci žáků

  1. Třídní učitel zaznamenává v katalogovém listu žáka vyučovací předmět, z něhož byla povolena opravná zkouška nebo zkouška v náhradním termínu, její datum a její hodnocení.
  2. Vysvědčení se vydá až po vykonání této zkoušky, a to s datem jejího konání. Na konci klasifikačního období se v případě konání opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu žákům vydá jen výpis z třídního výkazu. Jestliže se žák bez řádné omluvy ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nebo zkoušce v náhradním termínu nedostaví, zaznamená se, že se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, čímž jeho prospěch ve vyučovacím předmětu je hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a celkové hodnocení žáka stupněm neprospěl(a).

V Žebráku, 18. 4. 2023

Mgr. Alena Malásková
ředitelka školy

 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vnitřní řád školní družiny

 

Všeobecné ustanovení

 Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydáváme pro školní družinu vnitřní řád školní družiny. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro účastníky ŠD, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Seznámení s Vnitřním řádem podepisují zákonný zástupci při přihlašování účastníky ZáV do ŠD,  kdy VŘ  je součástí on line přihlášky. Účastníky zájmového vzdělávání ŠD seznámí vychovatelky s VŘ první den  činnosti ŠD a provedou zápis v TK, vychovatelky jsou seznámeny s VŘ před zahájením nového školního roku. VŘ  je vyvěšen ve III. oddělení (pavilon č. 7) a je součástí TK každého oddělení.

Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. ZŠ Žebrák zřizuje čtyři oddělení, kapacita ŠD je 120 účastníků zájmového vzdělávání.  

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou:

a) pravidelné denní docházky přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců,

b) pravidelné docházky přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, které není pravidelnou denní docházkou,

c) nepravidelné a příležitostné docházky přihlášení k zájmovému vzdělávání v jiném rozsahu, než je uvedeno pod písmeny a) a b).

Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání

se uskutečňují v souladu s  vyhláškou 74/2005 sb. o zájmovém vzdělávání  zejména těmito formami:

a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání

b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, 

c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,

d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví, 

e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, nebo 

f) využitím otevřené nabídky spontánních činností. 

Poslání družiny

Školní družina je místo, kde účastníci po skončeném školním vyučování regenerují síly, odpočívají, doplňují si znalosti formou her, vycházek, exkurzí, získávají drobné pracovní dovednosti, částečně také zabezpečení dohledu nad účastníky. Ve ŠD účastníci dostávají prostor k rozvoji svých zájmů. Základním prostředkem činností v družině je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky a využívá prvky zážitkové pedagogiky.

Práva účastníků zájmového vzdělávání:

a) na vzdělávání ve všech formách ZV,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, Účastník ZáV má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,

 d) na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají účastníci ZáV trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,

e) mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,

 f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti, 

g) být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.  

 

Povinnosti účastníků zájmového vzdělávání

a) řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat vnitřní řád ŠD a předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a  vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,

d) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spoluúčastníků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,

Zákonní zástupci nezletilých účastníků zájmového vzdělávání jsou povinni

a) zajistit, aby účastník zájmového vzdělávání docházel řádně školského zařízení,

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání účastníka zájmového vzdělávání,

c) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka zájmového vzdělávání nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d) dokládat důvody nepřítomnosti účastníka zájmového vzdělávání v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem,

e) oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst.3 

  • jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li účastník zájmového vzdělávání na území České republiky,
  • datum zahájení a ukončení  vzdělávání,
  • údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
  • údaje o znevýhodnění účastníka zájmového vzdělávání, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných účastníkovi  školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
  • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

 

Zákonní zástupci nezletilých účastníků zájmového vzdělávání - práva

a) volit a být voleni do školské rady, 

b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání,

c) na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

 

 

Organizace a provoz družiny

 Přihlašování a odhlašování účastníka zájmového vzdělávání ŠD

Účastníka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce vyplněním on line dotazníku na web. stránkách školy a předáním podepsaného zápisního lístku  s uvedenou docházkou a zaplacením stanovené úplaty. Termín zápisu určí ředitelka a je zveřejněný na webových stránkách školy. Termín pro odevzdání zápisního lístku je 5 dní po přihlášení na web. stránkách školy vedoucí vychovatelce. V době prázdnin je možné zápisní lístek zaslat poštou na adresu školy popřípadě donést  nejpozději do 1. září. Za řádně přihlášeného účastníka se považuje ten, který je přihlášen do družiny na pravidelnou denní docházku nejméně 4 dny v týdnu po dobu 5 měsíců. Tito účastníci ZáV mají při přihlašování docházky přednost.

O přijetí k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplnění náležitostí v písemném zápisním lístku (rozsah docházky, způsob odchodu ze ŠD, telefonní kontakty na rodiče a informace o zdravotním stavu účastníka ZáV).

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, zejména pro žáky 1. - 3. tříd. Žáci 4. - 5. tříd jsou doplňováni na základě naplnění kapacity družiny. K pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu účastníků ZáV. 

Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i účastníci ZáV nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet účastníků ZáV stanovený pro oddělení – i v tomto případě je nutný písemný souhlas – zápisní lístek zákonného zástupce. 

Odhlášení účastníka ZáV z docházky ŠD oznámí rodiče písemnou formou (formulář) vedení školy nebo příslušné vychovatelce. 

 

 

Úplata za školní družinu

Úplata za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění na 1000,- Kč za školní rok. Úplatu je nutné uhradit  do 30. září příslušného školního roku. Úplatu lze uhradit v hotovosti v kanceláři hospodářky školy nebo na účet školy: 0362363319/0800. Do zprávy pro příjemce je nutné uvádět jméno a příjmení dítěte. U účastníků ZáV, kteří nechodí pravidelně do školní družiny je úplata 100,- Kč/měsíc. V případě ukončení docházky z vlastní vůle účastníka ZáV během roku je úplata za školní družinu nevratná. V případě ukončení povinné školní docházky z důvodu změny bydliště lze na základě rozhodnutí ředitelky úhradu v poměrné části vrátit (100,-Kč/měsíc).

Řízení o snížení nebo prominutí úplaty za školní družinu.

V souladu  zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) a vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ředitel školy rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí úplaty za školní družinu. Údaj o snížení nebo prominutí úplaty je veden v dokumentaci účastníka ZáV ve školní družině. O snížení nebo prominutí poplatku nelze rozhodnout se zpětnou platností.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

Úplata může dále být snížena, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb účastníka ZáV v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce účastníka ZáV prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích, tzn., že doloží příslušné potvrzení. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

Provoz školní družiny

Provoz ŠD je od 6,15 do 16,30 hod.

Ranní provoz  6,15 – 7,35 hod., poté účastníci ZáV  odcházejí do svých tříd, začátek odpolední družiny navazuje na konec vyučování jednotlivých tříd.

Příchod do  ŠD je od 11,35 hodin  dále následuje odpolední program do 16,30 hodin.

Rámcový režim dne ŠD  

  6 : 15 – 7 : 35 hodin – individuální klidová zájmová činnost 

11 : 35 – 12 : 00 hodin –  hygiena, příchod do školní družiny, oběd

12 : 00 – 13 : 00 hodin- odpočinková činnost - volné hry dle výběru účastníků, odchody

13 : 00 – 14 : 30 zájmové vzdělávání,společná četba, prezentace, tematické rozhovory, zájmové činnosti se zaměřením na sportovní, estetickou, pracovně technickou, přírodovědnou, dopravní činnosti, tematické vycházky

14 : 30 – 15 : 30 hodin – spontánní činnosti, odchody  

15 : 30 – 15 : 45 hodin – hygiena, svačina 

15 : 45 – 16 : 00 hodin – příprava na vyučování, didaktické hry 

16 : 00 – 16 : 30 hodin – individuální činnosti v herně ŠD 

Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu a počtu účastníků ZáV v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitelka školy. 

Ze ŠD lze účastníky ZáV vyzvedávat kvůli činnosti družiny po obědě od 12,30 do 13,00 hodin, odpoledne od 14,30 hod. Dřívější odchod než je 12,30 hodin, doporučujeme vyzvedávat účastníka ŠD již po skončení vyučování v 11,35 hodin.

* v době pandemie je možné vyzvedávat již od 12,00 hodin.

V době vedlejších prázdnin nebo ředitelských dnů je činnost družiny zajištěna, pokud počet přihlášených účastníků ZáV není nižší než 10 a to 1 měsíc před prázdninami nebo ohlášeným ředitelským dnem. V případě hlavních prázdnin přerušuje družina svoji činnost – informace – web. stránky.

Místnosti ŠD jsou učebny ve čtvrtém, pátém a sedmém  pavilonu.

5. pavilon      I. oddělení 

                      II. oddělení

7. pavilon     III. oddělení 

4. pavilon      IV. oddělení

   

Dále je možnost využívat pracovnu výpočetní techniky, keramickou dílnu, školní hřiště, cvičnou kuchyňku, dětské hřiště, venkovní učebnu a dle rozvrhu i malou a velkou tělocvičnu.

Počet oddělení se řídí počtem zapsaných účastníků zájmového vzdělávání v příslušném školním roce.

Do školní družiny lze zapsat maximálně 30 účastníků zájmového vzdělávání pravidelně docházející do družiny (1 oddělení).

Účastník ZáV vstupuje do činnosti družiny v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisném lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast povinná.

Nepřítomnost účastníka ZáV ve ŠD je omluvena nepřítomností  ve škole (postup podle školního řádu). Pokud je účastník ZáV vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní učitelka. Omluva účastníků ZáV ze ŠD je písemná. Písemná omluvenka musí obsahovat jméno a příjmení účastníka ZáV, datum, konkrétní hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce. Ihned po vyzvednutí účastníka ZáV ze ŠD přebírá za účastníka ZáV zodpovědnost jeho doprovod. 

Změnu bydliště, dobu pobytu ve školní družině nebo ukončení docházky je nutné oznámit vychovatelce písemně. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti účastníka ZáV provádějí rodiče sami. Uvolnění z denní činnosti ŠD je možné jen na základě písemné žádosti. Jakékoliv změny v docházce musí být včas oznámeny písemně.

Účastníci zájmového vzdělávání odcházející ze ŠD samostatně budou uvolňováni v čase uvedeném na zápisním lístku, ostatní odcházející v doprovodu budou propuštěni na základě  čipů rodičů. Rodiče u vstupu do školy na určeném místě použijí čip, který dává informaci vychovatelkám, kdo si účastníka ZáV vyzvedává. Jakmile účastník ZáV odejde z družiny do šatny, vychovatelka odepisuje účastníka ZáV v systému odchodů.  V případě ztráty čipu, je nutné okamžité nahlášení vedoucí vychovatelce. Při mimořádném zapomenutí čipu – rodič využije videotelefon u vstupu školy  a na základě domluvy s vychovatelkou napíše sms zprávu o propuštění na služební mobilní telefon ŠD. V případě nefungujícího systému čipů – rodiče využívají u hlavního vstupu videotelefony jednotlivých oddělení popřípadě recepční. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do budovy školy a výchovných prostor ŠD. Služební telefon ŠD: 736 420 839.

Na zájmové kroužky v budově školy odcházejí účastníci ze ŠD bez doprovodu vychovatelek. Kroužek musí být též uveden v zápisním lístku. Do ŠD si účastníci ZáV mohou přinést převlečení ve větším látkovém pytli - vše řádně podepsané. Doporučujeme nosit odpolední svačinu a pití. Za cenné věci a vlastní hračky ŠD neručí. Zákaz používání  mobilních telefonů v průběhu činností ŠD pokud nejsou součástí vzdělávací činnosti. Při nevyzvednutí účastníka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby vychovatelka služebním telefonem kontaktuje některého ze zákonných zástupců účastníka. Dle telefonické domluvy vyčká s účastníkem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, informuje o této situaci vedení školy. V případě nevyzvednutí  - ředitelka telefonicky kontaktuje OSPOD, kteří zajistí péči o účastníka školní družiny. Finanční náklady vzniklé při nevyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání jsou plně hrazeny rodiči. Při mimořádné situaci (dopravní situace) – rodič včas informuje vychovatelku o pozdním vyzvednutí – telefonicky a následně sms zprávou na služební mobil ŠD. Telefonické zprávy rodičů s žádostí o přípravě účastníka pro odchod ze ŠD nebudou akceptovány. 

Pravidla chování účastníků zájmového vzdělávání  při činnostech ŠD

Účastníci ZáV se řídí pokyny vychovatelky ŠD, programem, pravidly vnitřního řádu ŠD. Účastníci ZáV přichází do školní družiny ihned po vyučování. Vychovatelé nezodpovídají za účastníka ZáV, který se nedostaví po vyučování bez omluvy. Účastníci ZáV si věci ukládají na určené místo, případnou ztrátu nebo záměnu hlásí vychovatelům, oblečení a obuv je vhodné podepsat. Místnost školní družiny mohou opustit pouze se svolením vychovatelů. Pokud během pobytu v ŠD navštěvují zájmové kroužky v budově školy, odcházejí a přicházejí na ně samostatně nebo pod vedením vedoucího kroužku, po dobu přesunu vychovatelé za účastníky zájmového vzdělávání neručí. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisním lístku. V případě odlišného konce vyučování, účastník ŠD odchází na oběd společně se třídou a poté se vrací do ŠD sám.

 

Hodnocení

Na hodnocení chování účastníků zájmového vzdělávání  ve školní družině se vztahují pravidla vnitřního a školního řádu. V případě hrubého nebo opakovaného porušování kázně, ohrožování zdraví a bezpečnosti své, svých spolužáků, pracovníků školy nebo z jiných zvláště závažných důvodů (zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky) může být účastník ZáV rozhodnutím ředitelce školy ze ŠD podmínečně vyloučen do konce školního roku. Pokud se jeho chování nezlepší, ředitelka školy ho ze ŠD vyloučí.

Informaci o vyloučení nebo podmínečném vyloučení účastníka ZáV ze ŠD musí obdržet zákonný zástupce nejméně 3 dny před vyloučením a prokazatelným způsobem. O vyloučení z docházky do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě návrhu vychovatelek ŠD a po projednání v pedagogické radě. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků zájmového vzdělávání

 Ředitelka stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.

Počet účastníků ZáV pro jednotlivé činnosti na jednu vychovatelku určuje ředitelka školy a to:

  • pro pravidelnou zájmovou činnost ve školském zařízení – maximálně 30 úč.,
  • pro činnost mimo školské zařízení – 25 účastníků ZáV. V případě vyššího počtu je nutné po dobu činnosti zajistit další dozor. 

Bezpečnost a ochranu zdraví účastníků ZáV při vzdělávání a akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání podle školského zákona 1), zajišťuje právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení, svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Účastníci zájmového vzdělávání | (včetně pedagogických pracovníků)  jsou na začátku školního roku seznámeni s vnitřním řádem školní družiny a všemi pravidly o bezpečném chování.

Vnitřní řád školní družiny je součástí zápisového lístku, kde rodiče svým podpisem stvrzují jeho znalost. Průběžně jsou účastníci ZáV poučováni o bezpečném chování přímo před akcí a je o tomto veden záznam v třídní knize. Bezpečnost a ochranu zdraví účastníků  zájmového vzdělávání při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy. Při úrazu účastníka ZáV zváží vychovatelka situaci – poskytne první pomoc, zavolá rodiče, eventuálně lékařskou pomoc. Účastník ZáV je povinen hlásit okamžitě vychovatelce každé zranění při činnosti, vychovatelky provedou písemný záznam do knihy úrazů popřípadě třídní knihy a o zranění informují rodiče ústní či tel.formou.

Je dbáno na pitný režim. Účastníci zájmového vzdělávání  mají k dispozici čaj nebo pitnou vodu v barelech s výpustným kohoutkem, které jsou umístěny ve školní jídelně. Každý má svoji umělohmotnou láhev, kterou si může naplnit. V každém oddělení je ovocná šťáva a pitná voda  k doplnění pití během odpoledních činností. V ŠD také platí zákaz pití kofeinových a energetických nápojů. Pedagogičtí pracovníci ŠD i účastníci ŠD se řídí ve svém chování, povinnostech, právech ustanovením vnitřním řádu ŠD.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na účastníky zájmového vzdělávání (ZáV) zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto účastníci ZáV nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí vychovatelky  monitoring vztahů mezi žáky s cílem řešit případné deformující vztahy mezi nimi již v jejích počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školského poradenského zařízení.

 

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků zájmového vzdělávání

S vybavením školní družiny musí účastníci ŠD zacházet šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením, neodnášet jej domů, v případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě. Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.

 

Nepřítomnost zaměstnance

Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet účastníků zájmového vzdělávání 30. Vychovatelka tohoto oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující jeden den je řešena zástupem.

 

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny

Zápisní lístek pro účastníky zájmového vzdělávání, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce, stejně tak i platí tato povinnost pro účastníky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné a nepravidelné ranní či celodenní docházce.

Přehled výchovně vzdělávací práce.

Elektronický systém odchodů a příchodů.

 

Dne 1. září 2023                                           

 

Zapsala: Vladislava Lukešová  - vedoucí vychovatelka ŠD

 

Schválila: Mgr. A. Malásková – ředitelka školy

PRAVIDLA POČÍTAČOVÉ UČEBNY

Pár základních pravidel pro práci se školním počítačem:

  • Žáci mohou vstupovat do učebny pouze se svolením učitele a v přezůvkách.
  • V učebně se žáci chovají v souladu se školním řádem, dodržují pravidla slušného chování.
  • Do počítačové učebny nepatří jídlo, pití, kosmetika.
  • Po skončení práce, žáci po sobě uklidí. Uvedou pracoviště do původního stavu: ukončí aplikace, klávesnici i myš srovnají, zasunou židličku.
  • Své soubory si žáci ukládají na síťový disk (pozor, přístup sem mají všichni žáci, mohou mazat!) nebo lépe do cloudu (např. OneDrive).
  • Při používání internetu zachovávají žáci pravidla určená vyučujícím a školním řádem. Pokud žáci užívají internet jako zdroj informací, musí uvádět prameny (domovská stránka, autor citací, …). Informace na internetu podléhají autorskému zákonu.
  • V učebně je zakázáno hraní her (mimo her spuštěných ze zástupců ve výukových programech), navštěvování nevhodných internetových stránek a jakékoli stahování a instalování (čehokoliv!)! Zakázáno je i chatování a návštěvy sociálních sítí.
  • Na počítačích není dovoleno měnit vzhled plochy, ukazatelů myši a rozmístění ikon na ploše (důležité pro snadnou orientaci učitelů i žáků).
  • Žáci nesmí měnit nastavení programů, ani programy instalovat nebo mazat!
  • Žáci nemažou práce ostatních žáků!