Jídelna

Telefon do školní jídelny: 311 533 146

Jídelníček lze vyzvednout v jídelně nebo na www.strava.cz (https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidelnicky?zarizeni=0284)

Vnitřní řád Školní jídelny

 • Přihlašování stravy na jeden školní rok probíhá vždy v posledním týdnu měsíce srpna a 1. školní den v září.
 • Odhlašování stravy je nutné učinit den předem na čtečkách nebo v kanceláři ŠJ, do 14. hodiny (v tuto dobu se ukončuje počet objednaných).
 • Nově lze přihlašovat a odhlašovat stravu na www.strava.cz, v případě zájmu o tuto službu je nutné se registrovat v kanceláři školní jídelny, kde obdržíte příslušné přihlašovací údaje.
 • Pokud tak nelze učinit (náhlé onemocnění), oběd lze v tento den odebrat do jídlonosiče. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. zabezpečuje školní jídelna zvýhodněné stravování pro žáky ZŠ pouze v době jejich pobytu a první den neplánované nepřítomnosti ve škole. V době nemoci či prázdnin, kdy o děti pečuje rodina, hradí strávník cenu oběda včetně provozních nákladů, tj. 67,-- Kč/oběd. Strávníci jsou zařazeni do kategorií ne dle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.
 • Každý strávník musí před započetím odebírání obědů se telefonicky nebo osobně přihlásit ve škkolní jídelně a na účet školní jídelny složit jistinu, jinak mu nebude umožněno stravování v naší jídelně. V případě vyčerpání jistiny a neuhrazení nové, nebude strávníkovi umožněno stravování.
 • Výše finanční jistiny: strávníci oběd + svačina 800,-- Kč, strávníci jen oběd 600,-- Kč
 • Při platbě převodem do kolonky Zpráva pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení strávníka, abychom mohli správně přiřadit platbu.
 • Č. účtu pro platbu převodem 364 252 399/0800
 • Č. účtu pro souhlas s inkasem 100008771/0800

Výdej stravy ve školní jídelně:
08.40 – 08.55     - svačina 1. stupeň
09.40 – 09.55     - svačina 2. stupeň
10.30 – 13.30     - obědy do jídlonosičů
11.35 – 13.40     - obědy v jídelně

Ceny stravného od 1. 9. 2021
12,-- Kč   - svačina 1. – 5. třída
14,-- Kč   - svačina 6. – 9. třída
26,-- Kč   - oběd, strávníci 7-10 let
28,-- Kč   - oběd strávníci 11-14 let
31,-- Kč   - oběd strávníci 15 a více let
62,-- Kč   - důchodci včetně DPH
67,-- Kč   - oběd do jídlonosiče strávníci cizí včetně DPH

Ceny obědů jsou stanoveny v souladu se zákonem o DPH.

Úhrada stravného:

 • Každý strávník musí před započetím odebírání obědů na účet školní jídelny složit jistinu, jinak mu nebude umožněno stravování v naší jídelně. V případě ukončení stravování vám tato jistina bude vrácena. V případě vyčerpání jistiny a neuhrazení nové, nebude strávníkovi umožněno stravování.
 • inkasem z účtu (vždy 20. den v měsíci)
 • cizí strávníci a důchodci hotovostně v kanceláři ŠJ zálohově předem
 • Pravidelná měsíční úhrada stravného je povinností strávníka, neplacení je důvod k vyloučení ze ŠJ! Noví strávníci musí přinést potvrzenou přihlášku ke stravování (k vyzvednutí v kanceláři ŠJ) z banky, kde rodiče svým podpisem dávají souhlas se srážkou stravného ze svého bankovního účtu.

Strávníci ŠJ používají k odběru stravy čipovou kartu, kterou obdrželi ve škole. Bez karty nebude svačina či oběd vydán. Strávník si pro kartu dojde do třídy, nebo počká na konec výdeje po 13. Kartu lze použít pro objednávání a odhlašování oběda.

Organizace provozu

Jídelní lístek je připravován na jeden týden a je vyvěšen na těchto místech: jídelna ZŠ Žebrák, chodba před kanceláří ředitelky ŠJ, jídelna pro cizí strávníky, http://www.skolazebrak.cz.

Strávníci mají vždy přihlášen 1. chod, v případě zájmu o 2. chod si toto jídlo musí každý strávník den předem objednat na objednávacím snímači v jídelně nebo chodbě před kanceláří vedoucí ŠJ. Z provozních důvodů (dodržování hygienických norem, časová náročnost přípravy apod.) jsou objednávky 2. chodu u některých pokrmů omezeny a není možné požadavkům strávníků vždy plně vyhovět.

Strávník si před vstupem do jídelny odloží tašku a svršky v šatně, umyje ruce, vezme příbor a po použití karty (zápis na výdejním snímači musí vidět kuchařka) si odebere stravu a nápoj a přejde ke stolu. Po konzumaci oběda uloží použitý příbor do koše na příbory a nádobí na pracovní stůl umývárny stolního nádobí.

Strávníci jsou povinni chovat se slušně, ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování, udržovat pořádek a čistotu, neničit zařízení ŠJ, řídit se pokyny vedoucí školní jídelny a kuchařek. Problémy, připomínky, stížnosti vyřizuje a dotazy zodpoví ředitelka ŠJ.

Účinnost vnitřního řádu od 1. 9. 2018