5. A

Učivo probrané za měsíc DUBEN

3. 5. 2023 Ing. Jana Lejnarová

Český jazyk - zájmena, číslovky, reprodukce textu, uč. do str.89, PS do str. 57

Matematika - násobení a dělení des. čísel, geometrie - osová souměrnost, úhlopříčky, trjúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky

Anglický jazyk - minulý čas slovesa to have (kladné a záporné tvary, otázky) ,15.lekce

Vlastivěda - poválečný vývoj, opakování,na cestách po rodné krajině

Přírodověda - kosti

Učivo probrané za měsíc BŘEZEN

4. 4. 2023 Ing. Jana Lejnarová

Český jazyk -  přídavná jména, uč. do str.83, PS do str.52, 88-91 , formuláře, tiskopisy

Matematika - zlomky, opakování. Desetinná čísla - sčítání a odčítání, porovnávání, zaokrouhlování

Anglický jazyk - popis cesty, zvířata v ZOO

Vlastivěda - Mnichov, 2. sv. válka, protektorát 

Přírodověda -  Podnební pásy

 

 

Učivo probrané za měsíc ÚNOR

10. 3. 2023 Ing. Jana Lejnarová

Český jazyk - Podstatná jména  (vzory, skloňování, popis předmětu ), PS do str.47 , četba

Matematika - Převody jednotek, kružnice, kruh, úhel. Počítání s velkými čísly - sčítání a odčítání,              násobení, dělení, příklady se závorkami 

Anglický jazyk - Minulý čas slovesa TO  HAVE ( lekce 11 + PS lekce 11) 

Vlastivěda -  R.1848 , prům. revoluce, Rakousko - Uhersko

Přírodověda -  Člověk ve vesmíru, celkové shrnutí vesmíru 

 

Probrané učivo za měsíc LEDEN

1. 2. 2023 Ing. Jana Lejnarová

Český jazyk - Vzory podstatných jmen- uč. do strany 70, PS do 41

                        Zpráva  a oznámení. Četba

Anglický jazyk - Sloveso to be  v přítomném a minulém čase. Otázka When were you born? 

Matematika - Obvod a obsah obdélnéku a čtverce , římské číslice, práce s tabulkami a grafy,  převody                               jednotek, povrch krychle a kvádru

Přírodověda -  Vesmír , Měsíc, Sluince, planety 

Probrané učivo za měsíc PROSINEC

3. 1. 2023 Ing. Jana Lejnarová

Český jazyk - vyjmenovaná slova, dopis

                       uč. do str.45 , PS do str.37

Matematika - konstrukce a obvod , zlomky - znázornění, porovnávání, sčítání. odčítání

                       Písemné dělení dvojmístným dělitelem

Anglický jazyk -  měsíce, roční období

Vlastivěda  - Průmyslová revoluce 

                     Národní probuzení

Přírodověda - Člověk a příroda

Učivo probrané za měsíc LISTOPAD

2. 12. 2022 Ing. Jana Lejnarová

Český jazyk- předpony a předložky s- a z. , uč. do str.34 , PS do str. 28 

                       sloh - popis pracovního postupu

Matematika - písemné násobení , písemné dělení  jednomístným dělitelem , sl. úlohy rovnosti

                      (uč. 17 -21, PS str. 11-16 )

Angličtina -  Názvy obchodů, dotaz na cestu k nim , předložky  next to, between, opposite,

                     nakupování 

Vlastivěda - školství, J.A.Komenský, Osvícenství, Marie Terezie, Josef II

Přírodověda - vesmír, sluneční soustava, planety 

 

Učivo probrané za měsíc ŘÍJEN

1. 11. 2022 Ing. Jana Lejnarová

Český jazyk - Stavba slova, slova příbuzná, odvozování, skládání, zkracování, zdvojené souhlásky ,                                  popis  děje, četba

Matematika -  Výhodné počítání, převody jednotek. Geometrie  ( bod, úsečka, přímka, polopřímka)

Anglický jazyk  -  Otázka a odpověď ohledně ceny zboží, anglická měna , žánry knih a  filmů

Vlastivěda -  Vláda Habsburků v Čechách , Třicetiletá válka 

Přírodověda - Voda, vzduch, světlo a teplo  

Probrané učivo za měsíc ZÁŘÍ

30. 9. 2022 Ing. Jana Lejnarová

Český jazyk - význam slov, synonyma. mononyma, antonyma (uč. so str. 9, p.s. do str.10), vypravování

Matematika - Opakování loňského učiva

Anglický jazyk -  Školní rozvrh, seznamování

Vlastivěda - Opakování loňksého učiva

Přírodověda - Živá a neživá příroda