9. B

Probrané učivo za měsíc: DUBEN

5. 5. 2023 Mgr. Anna Lemon

ČESKÝ JAZYK - Složitá souvětí. Sloh - "Žádost o zavedení nového svátku"

MATEMATIKA - Funkce. Grafické řešení soustavy rovnic.

ANGLICKÝ JAZYK - Nepřímá řeč, otázka (opkaování). Australie.

NĚMECKÝ JAZYK - Neurčité číslo podstatných jmen, čtení s porozuměním, průběh dne, test (3. lekce)

PŘÍRODOPIS - Prahory, Starohory, Prvohory

DĚJEPIS - Konec 2. sv. války. Zločiny proti lidskosti.

ZEMĚPIS- Mezinárodní organizace - EU, NATO. Commonwealth, OPEC

FYZIKA - Učebnice do str. 80, více v teamsech

CHEMIE - Zdroje energie. Chemie ve společnosti. Chemie ochráncem úrody.