9. B

Probrané učivo za měsíc: LEDEN

1. 2. 2023 Mgr. Anna Lemon

ČESKÝ JAZYK - slovní druhy, větné členy, pravopis koncovek podstatných a přídavných jmén

MATEMATIKA - procvičování řešení rovnic, řešení soustavy rovnic, slovní úlohy

ANGLICKÝ JAZYK - vedlejší věty časové, nepřímá řeč

NĚMECKÝ JAZYK - 4. pád osobních a přivlastňovacích zájmen, předložka "für", zeptat se na cestu a vysvětlit jednoduše její směr, Salzburg, test

PŘÍRODOPIS - sopečná činnost- prezentace žáků

DĚJEPIS - konec 1. republiky a 2. republika

ZEMĚPIS- správné členění, unitární státy federace

FYZIKA - učebnice do str. 58, více v teamsech

CHEMIE - termochemie, enzymy, rychlost chemických reakcí

Probrané učivo za měsíc: PROSINEC

3. 1. 2023 Mgr. Anna Lemon

ČESKÝ JAZYK - skloňování cizích vlastních jmén, psaní velkých písmen v názvech, věta jednoduchá a souvětí

MATEMATIKA - objem a povrch n-bokého jehlanu, slovní úlohy, lineární rovnice

ANGLICKÝ JAZYK - trpný rok, poslechová cvičení

NĚMECKÝ JAZYK - předložky a 4.pád jmen

PŘÍRODOPIS - sopečná činnost 2

DĚJEPIS - Německo, ČSR mezi válkami

ZEMĚPIS- poloha států, tvar hranic (přírodní a umělé hranice)

FYZIKA - učebnice do str. 41, více v teamsech

CHEMIE - alkaloidy, návykové látky, doping