8. B

přehled učiva - duben

8. 5. 2023 Mgr. Zuzana Havlíková

ČJ - Věta jednoduchá a souvětí. Interpunkce. Věta hlavní a vedlejší. Spojky souřadicí a podřadicí.

AJ - Předpřítomný čas (since, for). Aljaška. Opakování podmínkových vět.

MA - Rovnice. Rovnice ve slovních úlohách.

ZE - Plzeňský, Karlovarský, Liberecký kraj.

PŘ - Kosti - opěrná soustava.

DĚ - Národní obrození, kultura 1. pol. 19. stol., revoluční rok 1848.

FY - učebnice do str. 86.

CHE - Organické sloučeniny - procvičování učiva. Uhlovodíky. Chemické vzorce.

Lyžařský kurz - vrácení peněz

13. 4. 2023 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče,

z důvodu konání lyžařského kurzu mimo sezónu došlo ke snížení nákladů. Škola bude ze zaplacené zálohy vracet Kč 900,--. Pokud jste zálohu na lyžařský kurz platili z bankovního účtu, vrátíme peníze na stejné číslo účtu. Pokud byl kurz hrazen v hotovosti, napište, prosím, zda vrátit peníze opět hotově nebo uveďte číslo účtu, na které mají být peníze odeslány.

Děkuji za spolupráci, Alena Malásková

Přehled učiva - březen

5. 4. 2023 Mgr. Zuzana Havlíková

ČJ - Skladba: větné členy: druhy příslovečného určení; předmět; přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející; přístavek; významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy. Sloh: pověst.

MA - Rovnice - ekvivalentní úpravy; řešení rovnic; zkouška.

AJ - Florida. Podmínkové věty II. typu.

NJ - Časové údaje; množné číslo podstatných jmen.

ZE - Jihočeský kraj. Plzeňský kraj.

PŘ - Opěrná a pohybová soustava.

DĚ - Dějiny českých zemí. Habsburská monarchie. Významné evropské státy v 1. pol. 19. stol.

FY - učebnice do str. 78 (viz Teams)

CHE - Soli: vznik, vlastnosti, názvosloví. Využití solí v životě. Organické sloučeniny.

Přehled učiva - únor

4. 3. 2023 Mgr. Zuzana Havlíková

Čj - Skladba: základní skladební dvojice, rozvíjející větné členy. Literatura: dramatizace básně "Svatební košile. Sloh: pověst o vzniku názvu vesnice.

Ma - Vzorce (A + B)2; (A - B)2; A2 - B2. Rovnice - úvod

Aj - Tázací dovětky; vyjadřování budoucnosti.

Nj - Předložka "in" + 3. p. ; čísla, početní úkony; časové údaje (hodiny).

Ze - Středočeský kraj - turistické zajímavosti; Hlavní město Praha - čtvrtě, památky, muzea; VŠ.

Př - Antropologie, vývoj člověka (nitroděložní vývoj).

Dě - Napoleonské války. Průmyslová revoluce.

Fy - učebnice do str. 69 (viz Teams)

CHe - Kyselost a zásaditost roztoků, pH, indikátory.

          

 

Přehled učiva - leden

5. 2. 2023 Mgr. Zuzana Havlíková

Čj - Neohebné slovní druhy. Skladba - věta s podmětem a bez podmětu, větný ekvivalent; základní skladební dvojice, rozvíjející větné členy. Pravopis - shoda přísudku s podmětem. Lit.: Dramatizace básně "Svatební košile".

Aj - Zvratná slovesa. Opisné tvary způsobových sloves.

Nj - Zápor kein, keine. Poslech s porozuměním. Mluvený projev (Tiere). Vídeň. Souhrnné opakování.

Dě - Baroko, rokoko, klasicismus, osvícenství. Francie koncem 18. století.

Ze - Hospodářství ČR - průmysl, zemědělství, doprava, spoje.

Ma - Násobení mnohočlenů. Rozklad mnohočlenů na součin.

Fy - učebnice do str.56

Př - Úvod do biologie člověka. Antropologie.

Che - Halogenidy. Kyseliny. Kyselé deště. Amoniak.

 

 

Lyžařský kurz

5. 1. 2023 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče,

po dlouhém posuzování všech podmínek a variant Vám oznamuji, že se lyžařský kurz, který se měl konat od 7. 1. do 14. 1. 2023, odkládá z důvodu nepříznivých podmínek k lyžování na náhradní termín, a to od neděle 26. 3. do soboty 1. 4. 2023. Podle informací od vedoucí chaty Pomezní bouda se v tomto náhradním termínu ještě pravidelně lyžuje.

Omlouváme se za způsobené komplikace, ale věříme, že toto rozhodnutí většina z Vás uvítá.

Alena Malásková

Přehled učiva - prosinec

2. 1. 2023 Mgr. Zuzana Havlíková

ČJ - Pravopis koncovek jmen. Slovesné kategorie. Neohebné slovní druhy - stupňování příslovcí, předložky, druhy spojek, částice, citoslovce. Rozvíjející větné členy.

Ma - Úpravy matem. výrazů. Úpravy mnohočlenů. Sčítání, odčítání mnohočlenů. Násobení mnohočlenů.

AJ - Londýn - památky. Vztažné věty.

NJ - Haben. 4. pád podstatných jmen. Počítač.

Ze - Obyvatelstvo ČR, menšiny. Sídla.

Př - podrobnosti v Teams

Dě - Marie Terezie, Josef II.

Fy - učebnice do str. 45, podrobnosti v Teams

Che - Základy chemického názvosloví. Oxidy. Sulfidy.

Přehled učiva - listopad

3. 12. 2022 Mgr. Zuzana Havlíková

Čj - Skloňování vlastních jmen cizího původu; zeměpisné názvy. Pravopis koncovek podstatných a přídavných jmen. Zájmeno týž/ tentýž; jenž. Skloňování číslovek. Slovesné kategorie - slovesný rod a vid.

Ma - Matematické výrazy, výrazy s proměnnými, dosazování do výrazů.

Aj - Podmínkové věty, zástupné one, ones. Vztažné věty (lekce 2, 3).

Nj - učebnice do str. 60 včetně

Ze - Národní parky ČR, CHKO, ochrana přírody; přírodní památky; fauna a flora ČR.

Př - Etologie.

Dě - Svět v 18. stol. (zejm. Francie, USA, Rusko).

Fy - Práce a energie (učeb. do str. 36; podrobnosti v aplikaci Teams).

Che - Chemická vazba. Zákon zachování hmotnosti. Voda. Vzduch. Kyslík. Vodík. Halogeny.
 

Přehled učiva - říjen

3. 11. 2022 Mgr. Zuzana Havlíková

Čj - Tvary podstatných jmen; koncovky přídavných jmen. Skloňování obecných jmen přejatých; skloňování jmen latinského a řeckého původu.

Ma - Odmocniny. Pythagorova věta - výpočet přepony, odvěsny.

Aj - Předpřítomný a minulý čas.

Nj - učebnice str. 57

Ze - Pohoří ČR; vodstvo ČR - úmoří, řeky, jezera, rybníky.

Př - Šelmy.

Dě - Vývoj v anglii a Velké Británii v 17. a 18. stol. Kolonie , zejm. v Severní Americe. Vznik USA.

Fy - Práce a energie - do str. 25.

Che - Směsi. Stavba atomu. PZ a PSP.

Přehled učiva - září

4. 10. 2022 Mgr. Zuzana Havlíková

MA - Mocniny, druhá mocnina, pravidla pro umocňování, mocnina ve vzorcích (uč. M1: str. 3 - 11).

ČJ - Slovanské jazyky. Slovní zásoba, tvoření slov (odvozování, skládání, přejímání, zkracování). Stavba

        slova, slovotvorný rozbor (základové a odvozené slovo). Procvičování pravopisu (koncovky).

AJ - Minulý a předpřítomný čas.

NJ - Pracovní sešit: str. 40 - 41; 43 a 51. Učebnice: str. 49 - 51.

PŘ - Savci (vejcorodí, hmyzožravci, letouni, hlodavci).

DĚ - Renesance, třicetiletá válka.

ZE - ČR, základní údaje. Povrch ČR, pohoří a nížiny.

CHE - Bezpečnost práce, výstražné symboly. Chemie a její obory. Základní chemické pomůcky a sklo.

        Vlastnosti látek. Chemické děje.

FY - Práce a energie (učebnice: str. 7 - 16).

              

Dějepis 8.B

10. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Dějiny Anglie - občanská revoluce, Cromwell, slavná revoluce, vznik Velké Británie - učebnice s.14 - 18

8.A pomohl pochopit tyto události film, dozvíte se i další zajímavosti, které   v učebnici nejsou:https://www.youtube.com/watch?v=ysRPrl5euFE

a najděte si i tuhle prezentaci, podle které si můžete udělat                                                            i výpisky: www.zstyrs.cz/materialy/images/stories/dokum…

Dějepis 12 8.A,B test a zadání

8. 6. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Řešení min textu: Pro romantismus bylo typické zdůrazňování citů, vášní a fantazie. Stavby napadobovaly středověkou architekturu, zejména gotiku. Oblíbené byly parky, které měly připomínat volnou přírodu- tzv. anglické. Malíři často zobrazovali snové a temné krajiny a přírodní živly. Mezi českými básníky vynikl Karek Hynek Mácha, který navštívil( a nakreslil) hrad Točník a Valdek. Karel Jaromír Erben napsal hru Sládci pro žebrácké ochotníky( a našel si tu manželku). M.D. Rettigová se narodila ve Všeradicích      u Berouna. Oblíbené byly opery R. Wagnera. - celkem jste mohli získat 15 bodů, stále zůstává 8 z vás, kteří poslali všechny odpovědi na testy - bravooo!

Test 11: doplň text a pošli doplněná slova - Únorová revoluce v Paříži svrhla vládu ....................  a nastolila ....................Prezidentem se stal ........................V r. ..............si nechal udělit ....................titul a vládl jako Napoleon...... V Itálii se bouřili proti nadvládě .........................Bourbonů na jihu a rakouských ................. na severu. Sardinský král .......................bojoval proti Rakousku, ale byl ....................             V Německu se jednalo o sjednocení ve ........................nad ...................Nejsilnějším státem se stalo...............V Rakousku byl odvolán kancléř ...................V .............  bylo zrušeno poddanství             a v ..................1848 nastoupil na trůn ............................

Zadání 12: Revoluce 1848 v Uhrách a v Čechách s. 96 - 98, Emancipace žen s. 99 - 102 - porovnejte se současností. Doporučuji třeba tuto prezentaci https://slideplayer.cz/slide/2857915/ a ze Slavných dnů Den, kdy nastoupil na trůn František Josef I.