4. B

učivo 4.B - duben 2023

28. 4. 2023 Mgr. Jana Višínová

ČJ-  podstatná jména- opakování rod mužský, ženský, střední- pád, číslo, rod, vzor , doplňování i/y v koncovkách         PS do str. 57/7                                                                                                                        - slovesa - osoba, číslo, čas                                                                                                                       M- sčítání, násobení, odčítání, dělení, práce s tabulkami a diagramy                                                      zlomky- zápis, porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, vypočítání dané části ze zlomku                                       -                  PS do str. 16, uč. do str. 16 , Početník str.14- 17                                       - 

Aj- Oblečení - 17.,18. a 19. lekce  I´m wearing...., He´s- She´s wearing....................

  uč a Ps do str. 51

      

- ekosystém v parku, ekosystém potok a řeka

    uč do str. 57, PS do str. 32

Vl- Dějiny - Velkomoravská říše, První Přemyslovci

uč. do str. 24, PS do str. 11

učivo březen 2023 - 4.B

28. 4. 2023 Mgr. Jana Višínová

ČJ-  podstatná jména- rod mužský- vzory a doplňování i/y v koncovkách

      uč. do str. 65, PS do str. 52                                                                                                                         M- sčítání, násobení, odčítání, dělení, práce s tabulkami a diagramy, záporná čísla, římská čísla               PS do str. 9, uč. do str. 16 , Početník do str. 12  a str. 21                          - 

Aj- 16. lekce - Hodiny + Velikonoce- 24. - 25. lekce

  uč a Ps do str. 44 + 62-65

      

- převody jednotek, Velikonoce, ekosystém v parku

    uč do str. 57, PS do str. 31

Vl- Dějiny - Keltové, Slované,  Sámova říše

uč. do str. 19, PS do str. 5

Velikonoční hon na zajíčky

7. 4. 2023 Bc. Lucie Spoustová Perglová

Velikonoční hon na zajíčky ve spolupráci s 4. B.

 

učivo únor 2023 - 4.B

2. 3. 2023 Mgr. Jana Višínová

ČJ-  podstatná jména- vzory rodu ženského - uč. do str. 63, PS do str.50                                                    M- čísla do 10 milionů - zápis a čtení čísel, znázorňování na číselné ose, porovnávání, rozvinutý zápis, zaokrouhlování, písemné násobení dvojciferným činitelem, převody jednotek- délka       uč.1 díl odevzdaný,  PS2 str. 1,2, 18 ,  Početník 1. dokončený , Početník  2. str. 1,2, 6, 7,8, 19                                      - geometrie-osová souměrnost PS2 str. 26                                               - 

Aj- lekce 12.- 14. lekce- školní předměty, dny, free time activities, English time

      uč. do str. 37 PS do str. 37

- horniny a nerosty, neživá příroda- vlastnosti látek- délka, hmotnost uč. do str. 49     PS do str. 25

Vl-Poznáváme naši vlast- hrady a zámky, zoo, památky UNESCO, můj kraj

 uč. a PS dokončeno

Dějiny_ Pravěk, Keltové

uč. do str. 10, PS do str. 5

učivo 4.B- leden 2023

1. 2. 2023 Mgr. Jana Višínová

ČJ-  Vyjmenovaná slova po S, V, Z, slovní druhy, podstatná jména- vzory rodu středního  - uč. do str. 61, PS do str.46/cv.5                                                                                                                                  M- čísla do 1 milionu - zápis a čtení čísel, znázorňování na číselné ose, porovnávání, rozvinutý zápis, zaokrouhlování       uč. do str. 44,  PS do str. 30,  Početník do str. 31             - geometrie-opakování- polopřímka, opačné polopřímky, mnohoúhelníky                                                   - nové učivo -  kružnice, kruh- rýsování, rýsování trojúhelníku,      PS str. 43-46   uč. str. 69-74                                                                                   

Aj- lekce 9.,10., 11 - jídlo, počasí, záliby

      uč. do str. 31 PS do str. 31

- Příroda v zimě, neživá příroda - skupenství látek, horniny a nerosty -  uč. do str. 41     PS do str. 23

Vl- Ochrana přírody,  Opakování, Poznáváme naši vlast- hrady a zámky

  uč. do str. 43, PS do str. 25

učivo prosinec 2022 - 4.B

21. 12. 2022 Mgr. Jana Višínová

ČJ-  Vyjmenovaná slova po M a P  - uč. do str. 42, PS do str.28                                                                  M- čísla do 10 000 - písemné odčítání, sčítání, pamětné násobení a dělení, násobení a dělení 10,100,1000, rozvinutý zápis, zaokrouhlování       uč. do str. 33,  PS do str. 19,  Početník do str. 23             - geometrie-opakování- polopřímka, opačné polopřímky, mnohoúhelníky                                                   - nové učivo -  kružnice, kruh- rýsování, rýsování trojúhelníku,      PS str. 41-42   uč. str. 66-67                                                                                    

Aj- 7., 8, lekce- opakování předchozích lekcí 4.- 6.,  + 8. lekce- jídlo

      uč. do str. 23 PS do str. 23

- ekosystém okolí lidských obydlí, ekosystém les -  uč. do str. 32     PS do str. 21

Vl- Opakování vodstvo, povrch, počasí a podnebí, půda a zemědělství ČR, nerostné bohatství a průmysl ČR, ochrana přírody

  uč. do str. 37, PS do str. 23

učivo 4.B - říjen 2022

31. 10. 2022 Mgr. Jana Višínová

ČJ-  Předložky x předpony,  Psaní slov se slabikami bě x bje, pě, vě x vje, mě x mně  - uč. do str. 25, PS do str. 17                                                                                                                                                   M- písemné násobení jednociferným činitelem, písemné dělení jednociferným dělitelem                             - geometrie- opakování- přímka, úsečka, rýsování úseček dané délky (podle pravítka, kružítka), střed úsečky (podle pravítka, kružítka)     PS str. 39-40                                                                                        uč. do str. 23 ,  PS do str. 6, Početník do str. 13

Aj- sloveso to be, to have got, vazba There is x There are, family, house

      uč. do str. 11 PS do str. 11

- Živá příroda - houby, rostliny -  uč. do str. 16     PS do str. 8

Vl- Kraje ČR, Nad mapou České republiky, Orientace v krajině  

  uč. do str. 22, PS do str. 13

učivo 4.B - září 2022

30. 9. 2022 Mgr. Jana Višínová

ČJ- Opakování - tvrdé a měkké slabiky, párové souhlásky,                                                                                   - nauka o slově, stavba slova, předpona x předložka uč. do str. 21, PS do str. 14                                M- opakování - malá násobilka, sčítání a odčítání do 100                                                                                  - opakování- čísla do 1000- zápis, znázorňování na číselné ose, porovnávání, pamětné i písemné sčítání a odčítání                                                                                                                                                 - převody jednotek                                                                                                                         - geometrie- opakování- bod, přímka     PS str. 38                                                                                        uč. do str. 13,  PS do str. 5, Početník do str. 12

Aj- opakování ze 3. ročníku - barvy, čísla do 100, školní potřeby, hračky, nábytek, mazlíčci, členové rodiny, abeceda

      uč. str. 6-7 - pokyny, PS str. 6-7

- neživá a živá příroda, Podmínky do život,  uč. do str.10

Vl- Naše vlast

   - Česká republika, Život v demokratickém státě, Kraje a krajská města

  uč. do str. 14, PS do str. 5