6. A

Probrané učivo za měsíc duben

29. 4. 2023 PaedDr. Ivana Šindlerová

Český jazyk: Skloňování zájmen a číslovek.

                      Slovesné kategorie.

Matematika: Úhly - sčítání a odčítání. Shodné útvary. Osová souměrnost.

Zeměpis: Afrika - podnebí, vodstvo, biosféra, objevování a kolonizace.

Přírodopis: Žahavci, měkkýši, kroužkovci.

Dějepis: Řecko- perské války, Alexandr Veliký (Makedonský). Kultura starověkého Řecka

Fyzika: Učebnice do str. 108 (podrobnosti v Teams)

Anglický jazyk:  Přítomný prostý  čas. Příslovce, frekvence, otázky (3.lekce)

Probrané učivo za měsíc březen

3. 4. 2023 PaedDr. Ivana Šindlerová

Český jazyk: Mluvnické kategorie podstatných jmen.

                      Přídavná jména, pravopis, stupňování.

                       Zájmena - druhy.

Matematika: Slovní úlohy.

                     Úhel - pojem, osa, velikost.

                      Druhy úhlů.

Anglický jazyk: Přítomný prostý čas.

Zeměpis: Biosféra. Afrika - poloha, členitost pobřeží.

Přírodopis: Ploštěnci a hlísti.

Dějepis: Kréta a první Řekové, antické Řecko.

Fyzika: Uč. do str. 98 (viz Teamsy)

Probrané učivo za měsíc- únor

1. 3. 2023 PaedDr. Ivana Šindlerová

Český jazyk: Druhy slov.

                      Podstatná jména, koncovky podstatných jmen.

                      Velká písmena v názvech.

Matematika: Prvočísla a čísla složená.

                     Rozklad na prvočísla. Společní dělitelé. Společné násobky. NSD a NSN.

Anglický jazyk: Projekty. Popis osoby, slovní zásoba 2. lekce.

Zeměpis: Pedosféra. Tropické lesy. Savany. Pouště a polopouště.

Přírodopis: Houby, lišejníky, úvod do světa prvoků.

Dějepis: Indie, Čína - starověk.

Fyzika: Učebnice do str. 80 (viz. Teams).

Probrané učivo za měsíc leden

1. 2. 2023 PaedDr. Ivana Šindlerová

Český jazyk: Předpony s, z, vz. Slovní druhy. Podstatná jména - mluvnické kategorie.

Matematika: Desetinná čísla - slovní úlohy. Dělitel a násobek. Znaky dělitelnosti.

Anglický jazyk: to be, to have, look (describing - popis).

Zeměpis: Hydrosféra.

Přírodopis: Bakterie, řasy, houby, lišejníky.

Dějepis: Přední východ ve starověku, zejm. dějiny Židů, Egypt.

Fyzika: Učebnice do str. 69.

Probrané učivo za měsíc prosinec

22. 12. 2022 PaedDr. Ivana Šindlerová

Český jazyk  Pravopis n/nn, bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

Vyjmenovaná slova

Matematika Početní operace s desetinnými čísly. Převody jednotek. Slovní úlohy.

Anglický jazyk To be. Informace o sobě. Záliby. Popis místnosti ve škole.

Zeměpis Učebnice do str. 72

Přírodopis Bakterie. Viry

Dějepis Starověk Úvod. Mezopotámie

Fyzika Učebnice do str. 55 (podrobnosti v Teamsech)

Probrané učivo za měsíc - listopad

1. 12. 2022 PaedDr. Ivana Šindlerová

Český jazyk       Pravopis- souhláskové skupiny, přípony ský/ští/cký/čtí

- n/nn

Matematika Obvod a obsah čtverce a obdélníka. Slovní úlohy. Sčítání a odčítání DČ.

Anglický jazyk Sloveso to be, lekce 1

Zeměpis Krajinná sféra. Litosféra. (učebnice str. 42-57)

Přírodopis Sinice, houby, lišejníky.

Dějepis Keltové, Germáni, Slované u nás =konec pravěku

Fyzika veličiny a jejich měření - učebnice do str. 47. ( Podrobnosti v aplikaci Teams.)

Probrané učivo za měsíc říjen

31. 10. 2022 PaedDr. Ivana Šindlerová

Český jazyk: Tvoření slov odvozováním, střídání hlásek při odvozování. Tvarotvorný rozbor- koncovky, příbuzná slova.

Matematika: Opakování geometrie z 5. třídy

Anglický jazyk: Opakování - datum, školní pomůcky, vyprávění o zálibách, Londýn

Zeměpis: Učebnice do str. 41

Přírodopis: Buňka

Dějepis: Doba kamenná - první zemědělci, doba kovů

Fyzika: Veličiny a jejich měření - do strany 33

Probrané učivo za měsíc září

30. 9. 2022 PaedDr. Ivana Šindlerová
  • Čj: Spisovná a obecná čeština; nářečí. Spisovná výslovnost. Přízvuk, větná melodie.
  • Ma: Přirozená čísla. Sčítání, odčítání, užití závorek. Slovní úlohy. Násobení přirozených čísel.
  • Aj: Opakování. Čísla, měsíce, datum, abeceda.
  • Př: Vznik Země, koloběh života, vzájemné vztahy organismů v přírodě
  • Dě: Úvod do dějěpisu - periodizace, časová přímka. Pravěk - doba kamenná - lovci, sběrači.
  • Ze: Paneta Země - tvar, rozměry a její pohyby. Měsíc. Sluneční soustava. Vesmír.
  • Fy: Těleso a látka - učebnice str. 11 - 24.