6. A

Probrané učivo za měsíc leden

1. 2. 2023 PaedDr. Ivana Šindlerová

Český jazyk: Předpony s, z, vz. Slovní druhy. Podstatná jména - mluvnické kategorie.

Matematika: Desetinná čísla - slovní úlohy. Dělitel a násobek. Znaky dělitelnosti.

Anglický jazyk: to be, to have, look (describing - popis).

Zeměpis: Hydrosféra.

Přírodopis: Bakterie, řasy, houby, lišejníky.

Dějepis: Přední východ ve starověku, zejm. dějiny Židů, Egypt.

Fyzika: Učebnice do str. 69.

Probrané učivo za měsíc prosinec

22. 12. 2022 PaedDr. Ivana Šindlerová

Český jazyk  Pravopis n/nn, bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

Vyjmenovaná slova

Matematika Početní operace s desetinnými čísly. Převody jednotek. Slovní úlohy.

Anglický jazyk To be. Informace o sobě. Záliby. Popis místnosti ve škole.

Zeměpis Učebnice do str. 72

Přírodopis Bakterie. Viry

Dějepis Starověk Úvod. Mezopotámie

Fyzika Učebnice do str. 55 (podrobnosti v Teamsech)

Probrané učivo za měsíc - listopad

1. 12. 2022 PaedDr. Ivana Šindlerová

Český jazyk       Pravopis- souhláskové skupiny, přípony ský/ští/cký/čtí

- n/nn

Matematika Obvod a obsah čtverce a obdélníka. Slovní úlohy. Sčítání a odčítání DČ.

Anglický jazyk Sloveso to be, lekce 1

Zeměpis Krajinná sféra. Litosféra. (učebnice str. 42-57)

Přírodopis Sinice, houby, lišejníky.

Dějepis Keltové, Germáni, Slované u nás =konec pravěku

Fyzika veličiny a jejich měření - učebnice do str. 47. ( Podrobnosti v aplikaci Teams.)

Probrané učivo za měsíc říjen

31. 10. 2022 PaedDr. Ivana Šindlerová

Český jazyk: Tvoření slov odvozováním, střídání hlásek při odvozování. Tvarotvorný rozbor- koncovky, příbuzná slova.

Matematika: Opakování geometrie z 5. třídy

Anglický jazyk: Opakování - datum, školní pomůcky, vyprávění o zálibách, Londýn

Zeměpis: Učebnice do str. 41

Přírodopis: Buňka

Dějepis: Doba kamenná - první zemědělci, doba kovů

Fyzika: Veličiny a jejich měření - do strany 33

Probrané učivo za měsíc září

30. 9. 2022 PaedDr. Ivana Šindlerová
  • Čj: Spisovná a obecná čeština; nářečí. Spisovná výslovnost. Přízvuk, větná melodie.
  • Ma: Přirozená čísla. Sčítání, odčítání, užití závorek. Slovní úlohy. Násobení přirozených čísel.
  • Aj: Opakování. Čísla, měsíce, datum, abeceda.
  • Př: Vznik Země, koloběh života, vzájemné vztahy organismů v přírodě
  • Dě: Úvod do dějěpisu - periodizace, časová přímka. Pravěk - doba kamenná - lovci, sběrači.
  • Ze: Paneta Země - tvar, rozměry a její pohyby. Měsíc. Sluneční soustava. Vesmír.
  • Fy: Těleso a látka - učebnice str. 11 - 24.